Rzecznictwo na rzecz sektora

1 kwietnia 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych i rzecznictwo dla sektora”. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem, realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Euro-Concret projektu jest Wzmocnienie pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta w Polsce poprzez powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych, przygotowanie projektu nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzającej zmiany skutkujące powstaniem funduszu finansującego organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw konsumenta oraz działania zmierzające do wprowadzenia nowelizacji w życie.

Problemem organizacji z obszaru ochrony praw konsumentów jest brak możliwości zapewnienia im stabilnej sytuacji finansowej i uniezależnienia się od finansowania opartego na realizacji projektów. Utrudnia to znacznie długofalowy rozwój pomocy i usług konsumenckich. Rola organizacji jest istotna, bo ½ rzeczników konsumentów, pomagających konsumentom, pracuje najwyżej na 0,5 etatu. W efekcie konsumenci w Polsce nie mają wystarczającego wsparcia instytucjonalnego w przypadku sporu z przedsiębiorcą.

Projekt ma poprawić system ochrony konsumentów poprzez stworzenie mechanizmu zapewniającego stabilność finansową, a tym samym wzmocnienie konsumenckich organizacji pozarządowych. Dzięki temu konsumenci będą lepiej chronieni.

Projekt składa się z dwóch działań:

1) przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który zakłada stworzenie funduszu finansującego organizacje pozarządowe
chroniące konsumentów oraz przeprowadzenie lobbingu, aby wdrożyć przygotowany projektu nowelizacji. Utworzenie funduszu da organizacjom stabilność finansową, rozwój i rozszerzenie działalności, co wzmocni ochronę konsumentów w Polsce,

2) powołanie Rady Konsumenckich Organizacji Pozarządowych (RKOP), składającej się z ok. 10 organizacji działających w obszarze praw konsumenta. Będzie ona pełnić funkcję rzecznika interesów organizacji konsumenckich, świadczyć wsparcie i reprezentować sektor. Istnienie RKOP wzmocni pozycję organizacji, a tym samym konsumentów.

Projekt realizowany jest razem ze Stowarzyszeniem Euro-Concret, doświadczonym we wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych.

Wielkość czcionki
Kontrast